top of page

OCHRANA ÚDAJOV

GDPR 

o Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

o Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo. (ďalej spoločne len "osobné údaje").

o Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Ak sa Kupujúci nerozhodne inak, Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov Predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

o Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

o Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu osobu ako sprostredkovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim poskytnuté tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

o Osobné údaje budú spracúvané na dobu neurčitú. Osobné údaje sa budú spracúvať v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

o Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

o V prípade, ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže Kupujúci

 

požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,

požadovať od predávajúceho alebo sprostredkovateľa nápravu.

 

o Ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety má predávajúci právo účtovať primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

bottom of page