top of page

PODMIENKY A USTANOVENIA

 

obchodné spoločnosti

FalkeON e.U. 

R.Waisenhorngasse 86/2, 1230 Wien

Identifikačné číslo: FN405130f

ATU 62956901

 

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.seoulbeautysoul.net 

 

1.         ÚVODNÉ USTANOVENIA

o Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti FalkeON e.U. , so sídlom R.Waisenhorngasse 86/2, 1230 Wien identifikačné číslo: FN 405130f, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.seoulbeautysoul.net (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

o Články 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 a 8.3 týchto Obchodných podmienok sa nevzťahujú na prípady, kedy Kupujúci, ktorý má v úmysle kúpiť tovar od Predávajúceho, pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nie je spotrebiteľom).

o Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom, nemeckom alebo anglickom jazyku, vždy podľa výberu kupujúceho. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v anglickom jazyku. Tieto obchodné podmienky sú trvalo k dispozícii na tejto webovej stránke a kupujúci s nimi musí súhlasiť, ak chce uskutočniť objednávku.

o Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.         UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

o Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Informácie o tovare na webovom rozhraní nie sú záväznou ponukou v zmysle § 1732 ods. 1 Občianskeho zákonníka a majú len informatívny charakter. Fotografie na webovej stránke majú len ilustračný charakter. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

o Informácie o cenách tovaru sú záväzné. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, bez nákladov na doručenie tovaru alebo nákladov na úhradu tovaru. Ceny tohto tovaru sú uvedené v internetovom obchode. Ceny zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu

o Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

o Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, ak je tovar dodávaný na území Rakúska, Nemecka, Českej republiky a Slovenskej republiky. 

o Na objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

< Objednávaný tovar

< Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a

< Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

o Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci do Objednávky uviedol, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť prípadné chyby pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho"). K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim dochádza potvrdením Objednávky Predávajúcim zaslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Kúpna zmluva sa uzatvára v anglickom jazyku; bude uložená u Predávajúceho po príslušnú zákonom stanovenú dobu. Ak Kupujúci zistí v tomto potvrdení akékoľvek nezrovnalosti, je povinný bezodkladne kontaktovať Predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká buď a) doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol Predávajúcemu v objednávke, alebo b) oznámením Predávajúceho o odoslaní tovaru podľa objednávky prostredníctvom webového rozhrania obchodu. Potvrdenie obsahu kúpnej zmluvy uzatvorenej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky. Potvrdenie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

o V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

o Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu Kupujúceho.

o Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci, a to bez rozdielu oproti základnej sadzbe.

o Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili svoje záväzky voči Predávajúcemu.

o Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy.

o Riadne vyplnená objednávka odoslaná Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.seoulbeautysoul.net alebo telefonicky je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim a Kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní odo dňa odoslania objednávky.

o Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom takéto potvrdenie nie je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzavretá prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim, pričom za prijatie sa považuje odoslanie tovaru predávajúcim kupujúcemu alebo výslovné prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku, t. j. odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do momentu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky.

o Ak chce kupujúci zrušiť objednávku tovaru, ktorý bol pre neho osobitne objednaný na základe dohody, je stanovený storno poplatok vo výške 50 % z kúpnej ceny tovaru.

o Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Po uzavretí je kúpna zmluva archivovaná len po dobu nevyhnutnú na jej spracovanie, počas ktorej môže byť na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa sprístupnená. Zmeny v objednávke a opravy chýb je možné vykonávať až do odovzdania tovaru na expedíciu.

3.         CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

o Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

 na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

 bankovým prevodom na účet predávajúceho č. AT151200022120015800, vedený v Bank Austria Creditanstalt, (ďalej len "účet predávajúceho");

- V prípade platby bankovým prevodom budú kupujúcemu na uvedenú e-mailovú adresu zaslané informácie o platbe a platobných podmienkach. Po pripísaní kúpnej ceny vrátane poštovného na účet predávajúceho bude kupujúcemu na uvedenú e-mailovú adresu zaslaný daňový doklad. Kupujúci je povinný označiť platbu variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky. V prípade online platby kreditnou kartou bude daňový doklad zaslaný kupujúcemu na uvedenú adresu po prijatí platby. V prípade platby na dobierku bude daňový doklad zaslaný spolu s tovarom.

- Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

- Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

- V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

- V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

- Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak kupujúci objednávku dodatočne nepotvrdí (článok 6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

- Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru - na platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.         ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

o Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť.

o Ak nejde o prípad uvedený v článku 1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote podľa predchádzajúcej vety. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho contact@seoulbeautysoul.com.

o Priame náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci. Kupujúci zašle tovar späť na adresu FalkeON e.U. , R.Waisenhorngasse 86/2, 1230 Wien

o Kupujúci zodpovedá len za prípadné zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

o Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy (zrušiť potvrdenú objednávku alebo jej časť) v nasledujúcich prípadoch:

sa výrazne zmenila výrobná alebo veľkoobchodná cena objednaného tovaru,

nepredvídateľné udalosti (vyššia moc, vojna, nepokoje, pracovné boje, úradné opatrenia, nedostatok energie alebo surovín alebo poruchy),

platobná neschopnosť alebo zlá platobná morálka kupujúceho,

kupujúci neprevzal všetok tovar v dohodnutom termíne pri predchádzajúcich objednávkach alebo si nesplnil svoje platobné povinnosti voči predávajúcemu.

o V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

o V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 6.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

o Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

o Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do momentu prevzatia tovaru Kupujúcim. V takomto prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený Kupujúcim.

o Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

o V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujúcim.

o Ak je spolu s tovarom odovzdaný Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu.

5.         PREPRAVA A DODANIE TOVARU

o V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

o Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

o V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

o Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu tovaru kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

o Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

6.         PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

o Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

o Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,

tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

o Ustanovenia uvedené v článku 2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, na vadu použitého tovaru zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

o Predávajúci uvedie na predávanom tovare najkratšiu dobu trvanlivosti, prípadne dobu, počas ktorej sa tovar môže používať.

o Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci v sídle alebo mieste podnikania predávajúceho.

o Ak je kupujúcemu doručená neúplná objednávka, kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho. Ak tak neurobí, vystavuje sa riziku, že následná reklamácia nebude uznaná. Reklamáciu neúplnej zásielky je možné uplatniť e-mailom na adrese contact@seoulbeautysoul.com.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

7.         ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

o Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

o Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

o Reklamácie spotrebiteľov vybavuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: contact@seoulbeautysoul.com o Reklamáciu Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

o Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vykonáva vo vymedzenom rozsahu obchodná inšpekcia.

o Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

o Kupujúci sa zaväzuje, že sa pred použitím tovaru oboznámi s obsahom príbalového letáku. Kupujúci je povinný dodržiavať odporúčané denné dávkovanie tovaru, v opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu.

8.         ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

o Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.

9.         ODOSIELANIE

o Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu. Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa Kúpnej zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte.

10.       KONTROLNÝ ORGÁN

o Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu. Dozor nad bezpečnosťou, kvalitou a správnym označovaním potravín vykonáva Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia.

11.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

o Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi rakúskym právom.

o Voľba práva spotrebiteľom podľa článku 1 Obchodných podmienok nezbavuje spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade absencie voľby práva podľa článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

o Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

o Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

o Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou obchodných podmienok.

o Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa dodania:

Waisenhorngasse 86I2, 1230 Wien, e-mailová adresa

contact@seoulbeautysoul.com,

telefón +4369916051909

 

Vo Viedni dňa 22. marca 2021  

                                                                                              

FalkeON e.U.

SeouBeautySoul 

  

Príloha 1

 

Vzor oznámenia o práve na odstúpenie od zmluvy a vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

1. a) Vzorové oznámenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1 "Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu."

1.2 "Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po (...................................................)"

Na miesto vynechaného textu vložte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:

(a) "uzavretie zmluvy",

b) v prípade uzavretia kúpnej zmluvy: "keď vy alebo vami určená tretia strana (iná ako dopravca) prevezmete tovar",

c) v prípade uzavretia zmluvy na viacero tovarov alebo na dodanie viacerých častí: "keď vy alebo vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete poslednú dodávku tovaru", alebo

d) v prípade zmluvy o pravidelnej dodávke tovaru počas určitého obdobia: "keď vy alebo vami určená tretia strana (iná ako dopravca) prevezmete prvú dodávku tovaru".

1.3 "Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musíte informovať (uveďte svoje meno, obchodné meno, adresu sídla a prípadne telefónne a faxové číslo a e-mailovú adresu) o svojom odstúpení od tejto zmluvy jednostranným právnym úkonom (napríklad listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie ste však povinní tak urobiť."

Ak na svojom webovom sídle ponúkate spotrebiteľovi možnosť vyplniť a odoslať informácie o odstúpení od zmluvy elektronicky, vložte nasledujúce informácie: "Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie môžete vyplniť a odoslať aj elektronicky na našej webovej stránke (vložte internetovú adresu). Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.".

1.4. "Na dodržanie lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty."

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 "Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bolo doručené vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že vami zvolený spôsob doručenia je iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame). Na vrátenie peňazí použijeme ten istý platobný prostriedok, ktorý ste použili na uskutočnenie pôvodnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neuviedli inak. V každom prípade vám nevzniknú žiadne dodatočné náklady."

Ak uzatvárate kúpnu zmluvu, v ktorej neponúkate vyzdvihnutie tovaru pri odstúpení od zmluvy, vložte nasledujúci text: "Platbu vám vrátime až po prijatí vráteného tovaru alebo dokladu o tom, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.".

2.2. Ak spotrebiteľ dostal tovar na základe zmluvy, vložte sem text zodpovedajúci jednému z nasledujúcich údajov:

a) prijatie tovaru

 Ak ponúknete spotrebiteľovi prevzatie tovaru: "Tovar si vyzdvihneme".

V opačnom prípade: "Vráťte tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy, alebo ho odovzdajte na adrese (uveďte svoje meno/názov spoločnosti, názov, adresu sídla alebo prípadne meno a adresu osoby oprávnenej na prevzatie tovaru). Lehota sa považuje za dodržanú, ak nám tovar zašlete späť pred uplynutím 14 dní.

 

b) Náklady spojené s vrátením tovaru

Ak ponúknete, že náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy: "Náklady na vrátenie tovaru znáša (vložte svoje meno/obchodné meno, názov, adresu sídla).".

V opačnom prípade: "Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy".

Ak v zmluve uzavretej na diaľku neponúknete, že budete znášať náklady na vrátenie tovaru, a ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou: "Budete znášať priame náklady na vrátenie tovaru vo výške (uveďte sumu) EURO.".

Ak náklady na vrátenie tovaru nie je možné vopred primerane vypočítať: "Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Maximálne náklady sa odhadujú na (vložte sumu) EURO.".

Ak v rámci zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov nemožno tovar vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou a v čase uzavretia zmluvy bol doručený do domu spotrebiteľa: "Tovar si vyzdvihneme na vlastné náklady".

 

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

"Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti."

2.3. Ak uzatvárate zmluvu o poskytovaní služieb alebo zmluvu týkajúcu sa dodávok vody, plynu alebo elektriny, pokiaľ sa nepredávajú v obmedzenom objeme alebo určenom množstve, alebo tepla z diaľkového vykurovania, vložte nasledujúce vyhlásenie: "Ak ste požiadali, aby sa poskytovanie služieb alebo dodávka vody/plynu/elektrickej energie/tepla na diaľkové vykurovanie (nehodiace sa prečiarknite) začala počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu služieb poskytnutých do času, keď ste nás informovali o odstúpení od zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom služieb uvedených v zmluve."

 

 

1b) Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

- Adresát (tu podnikateľ uvedie meno a priezvisko/obchodné meno, adresu sídla a prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu podnikateľa):

 

- Týmto oznamujem (*), že týmto odstupujem (*) od zmluvy o kúpe tohto tovaru (*)/poskytnutí týchto služieb (*)

 

- Dátum objednávky (*)/dátum prijatia (*)

 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)

 

- Adresa spotrebiteľa(ov)

 

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len ak sa tento formulár zasiela v papierovej forme)

 

- Dátum

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo doplňte informácie 

bottom of page